Duyurular

Hoşgeldiniz

by TÜRMOB TESMER -

Değerli Aday Meslek Mensupları

Dijital teknolojinin işlerimizi ve iş yapma biçimlerimizi değiştirmekte olduğu bir dönem yaşamaktayız. Mesleğimizde danışmanlık ve denetim hizmetleri ağırlık kazanmakta; yetkinliklerimizle, bilgimizle, deneyimlerimizle hizmet sunduğumuz iş dünyasına fayda ve değer sunma misyonumuzla hizmetlerimizi çeşitlendirme ve sunma sürecine girmiş bulunmaktayız.

Bu çerçevede, üyesi olduğumuz Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun dünyada uygulanan eğitim standartları kapsamında ülkemizde de uygulanmakta olan e-USE programınızı söz konusu gelişmeler ışığında gözden geçirerek yetkinliklerinizi güçlendirmeyi hedefledik.

Hiçbir kişi veya aracın aracılığına ihtiyaç duymadan; izleme sırasında herhangi bir test, sınav, vb. kontrol mekanizması olmadan doğrudan izlemenizi; lisans bilgilerinizin üzerine bilgi edinmenizi sağlamayı hedefledik.

Mevcut programda yer alan 42 dersi, 15 zorunlu ve 5 seçimlik ders şeklinde düzenledik. Mevcut programdan ders alan arkadaşlarımızın her dönemde tamamladıkları dersleri yeni programa kredilendirme ile dönüştürerek uyumlarını sağladık. Yeni programın gerekliliği olan 180 krediyi mevcut programda tamamlayan arkadaşlarımız, programı tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak; eksik olanlar ise yeni programdan eksik kalan kısım kadar ders seçebileceklerdir.

Bununla birlikte, yeni programdaki derslerden ilginizi çeken olduğunda, söz konusu dersi de alabileceksiniz.

Mesleğin bu değişim ve dönüşüm sürecinde yarının meslektaşları olarak sizleri o günlere hazırlama misyonumuzla bu yeni programda başarılar diliyoruz.

Güncellenen Yeni e-USE / e-Stajyer Eğitimi Uygulaması.

by TÜRMOB TESMER -

Güncellenen Yeni e-USE / e-Stajyer Eğitimi Uygulaması.

  1. Yeni programda, her biri 10 kredilik 15 zorunlu ve her biri 6 kredilik 15 seçimlik ders bulunmaktadır.
  2. Toplamda 180 krediyi tamamlayan ve eğitim katkı payının tamamını ödemiş olan aday meslek mensupları eğitim yükümlülüklerini tamamlamış olacaklardır.
  3. Aday meslek mensuplarının, 16 Eylül 2022 Cuma günü Saat 23.59’a kadar eski program üzerinde tamamlamış oldukları her bir eğitim dönemi, 30 kredi elde edilmiş olarak yeni programa transfer edilecektir.
  4. Yeni programda 4 er aylık eğitim dönemleri ve eğitim değerlendirmeleri (Test) yer almamaktadır.
  5. Yeni programa intibakı yapılan aday meslek mensupları, 15 zorunlu ders içerisinden eksik kalan kredilerini tamamlayacaklardır.
  6. Yeni eğitim programında yer alan dersler ve kredi karşılıkları aşağıdaki listede yer almıştır.
  7. Aday meslek mensupları yeni programa eskiden olduğu gibi TEOS üzerinden giriş yapabileceklerdir.
  8. Eğitim yükümlülüğünü tamamlamış olan aday meslek mensupları ilgilerini çeken dersleri de izleyebileceklerdir.
  9. Eğitim programında yılda en az 40 kredi elde edilmesi gereklidir.  


Yeni Eğitim Programında Yer Alan Dersler ve Kredi Karşılıkları Listesi

Zorunlu DerslerKredi
Muhasebede Elektronik Uygulamalar10
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları10
Finansal Tablolar Analizi10
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Örnek Olaylar ve Uygulama10
Denetim, Denetim ve Güvence Standartları10
Vergi Usul Hukuku ve Uygulaması10
Meslek Hukuku10
Mesleki Değerler ve Etik10
Türk Vergi Sistemi (Vergi Hukuku, Gelir, Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler10
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Uygulamalar10
Ticaret Hukuku Uygulamalar ve Örnek Olaylar10
Borçlar Hukuku Uygulamalar ve Örnek Olaylar10
Bilişim Teknolojileri ve Veri Analitiği10
İstatistik ve Finans Matematiği10
Finansal Yönetim10


Seçimlik DerslerKredi
Yönetim, Rekabet ve Stratejik Karar Alma6
Kurumsal Yönetim6
Meslek Hizmetlerinde Kalite ve Hizmet Pazarlaması6
Sınai Mülkiyet Hakları ve Uygulama6
Girişimcilik 6
Yatırım Danışmanlığı ve Proje Hazırlama ve Değerlendirme6
Finansal Piyasalar6
Sermaye Piyasası Mevzuatı6
Bankacılık6
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı6
Ekonomi ve Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması6
Risk Yönetimi6
İç Denetim6
Denetimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı6
Bilgi Teknolojileri Denetimi6


"Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nin "Zorunlu Stajyer Eğitimi (e-Stajyer Eğitimi)” başlıklı 9’uncu maddesinde yapılan değişiklik,